Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací

Stanovy

Stanovy Sdružení dovozců zemědělské techniky schválené ustavující schůzí dne 28. 04. 1994 ve znění vyplývajícím ze změn schválených valnou hromadou dne 24. 06. 1998, dne 02. 02. 2000, dne 10. 04. 2003, dne 14. 04. 2005, dne 23. 04. 2013 a dne 13. 05. 2015

Název: Sdružení dovozců zemědělské techniky ( SDZT )
Sídlo: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Sdružení bylo založeno podle §20 f, g, h, i občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Účel sdružení
Účelem sdružení podle této smlouvy je:

 1. Společně zastupovat své členy navenek v jednání ve věcech společného zájmu členů s orgány státní správy, v jednání s jinými sdruženími, právnickými nebo fyzickými osobami a veřejností všude tam, kde jsou společné zájmy členů Sdružení, které za ně Sdružení přednese a bude je za svoje členy prosazovat a chránit.
 2. Žádat nápravu a upozorňovat na nedostatky v těch oblastech, kde dochází v důsledku nesprávné nebo neúplné činnosti k porušování nebo obcházení právních norem, kde je možné konstatovat zastaralost nebo nedostatečnou úpravu právního řádu s ohledem na technický, ekonomický a společenský rozvoj, kde jsou dotknuté nebo ohrožené zájmy členů sdružení, porušované nebo obcházené platné právní normy, kde dochází k nekalé soutěži, porušování zájmů zákazníka apod.
 3. Poskytovat svým členům vybrané informace o otázkách souvisejících s jejich činností, o zamýšlených, navrhovaných nebo přijatých úpravách právních norem v oblasti obchodní, celní, ekonomické, ekologické, a také činnosti jiných sdružení právnických či fyzických osob a jiné s ohledem na rozvoj a zkvalitňování činnosti jeho členů, rozvoj trhu a následný rozvoj zemědělství.
 4. Uvádět v soulad zájmy svých členů navzájem s ohledem na zachování konkurenční atmosféry a svobodného trhu.

Článek 1 – Základní ustanovení

 1. Sdružení dovozců zemědělské techniky (ve zkratce SDZT ) je zájmovým sdružením právnických osob, které se zabývají dovozem zemědělské techniky.
 2. Pro naplnění cílů a společných zájmů výše uvedených ustavuje Sdružení následující orgány:
  • valná hromada
  • výbor
  • revizní komise
  • sekretariát
 3. Statutárními zástupci jsou předseda výboru a vedoucí sekretariátu. Za Sdružení mohou jednat statutární zástupci každý samostatně.

Článek 2 – Předmět činnosti

 1. Vytváření podmínek pro dovoz kvalitní zemědělské techniky včetně rozvoje obchodně-technických služeb pro plné uspokojení odběratelů v zemědělství ČR.
 2. Zastupování členů Sdružení v jednáních ve věcech společných zájmů členů s orgány státní správy, v jednáních s jinými sdruženími, právnickými nebo fyzickými osobami a veřejností všude tam, kde se projevují společné zájmy členů Sdružení.
 3. Vzájemná výměna informací a zkušeností, eventuálně spolupráce v předem dohodnutých oblastech zájmu při zachování konkurenční atmosféry a zásad svobodného trhu.
 4. Prezentace činnosti Sdružení a činnosti jeho členů na veřejnosti, řešení společných zájmů v rámci výstavních akcí a předvádění strojů.
 5. Poskytování vzájemně dohodnutých služeb v rámci činností a aktivit jednotlivých členů Sdružení, zejména statistických dat o prodejích vybraných druhů zemědělské techniky.
 6. Činnost organizačních a ekonomických poradců, zprostředkovatelská činnost.

Článek 3 – Členové sdružení

 1. Členy Sdružení mohou být právnické osoby, které disponují osvědčením o akreditaci výhradního dovozce vydané MD ČR nebo osvědčením o akreditaci zástupce zahraničního výrobce.
 2. Členy Sdružení jsou podniky, jejichž seznam včetně právnických adres je uveden v zakládací listině.
 3. Dalšími členy Sdružení se mohou stát právnické osoby na základě písemné přihlášky, jestliže jejich činnost odpovídá předmětu činnosti Sdružení, a pokud s jejich přijetím souhlasí valná hromada. Nově přijatí členové platí zápisné.
 4. Členství ve Sdružení není na překážku účasti jeho členů i v jiných sdruženích nebo integračních seskupeních.
 5. Člen Sdružení může kdykoliv na základě písemné žádosti ze sdružení vystoupit, popř. převést svá práva a povinnosti na jinou organizaci. Zánik členství nezakládá pro bývalého člena žádná majetková práva ani povinnosti.
 6. Člen Sdružení, který by opětovně porušoval členské povinnosti, závažně  narušující činnost Sdružení, může být vyloučen. O vyloučení ze Sdružení rozhoduje valná hromada. V období mezi valnými hromadami může členovi, který by závažným způsobem porušoval členské povinnosti, pozastavit členství ve Sdružení výbor.
 7. Za zvláště závažné porušení členských povinností je považováno zejména
  • nezaplacení ročních plateb do konce příslušného kalendářního roku,
  •  neposkytování statistických údajů o prodejích zemědělské techniky.

Článek 4 – Valná hromada

 1. Vrcholným orgánem Sdružení je valná hromada, která
  • schvaluje změny a doplňky stanov,
  • schvaluje počet členů výboru,
  • volí a odvolává členy výboru a členy revizní komise.
  • schvaluje přijetí nových členů,
  • rozhoduje o vyloučení členů.
 2. Valná hromada se schází podle potřeby nejméně jednou za rok, vždy do 30. dubna každého roku k uzavření hospodářských výsledků roku předcházejícího. Valná hromada bude také svolána, žádá-li o to nejméně jedna třetina členů Sdružení nebo jedna třetina členů výboru.
 3. Valnou hromadu svolává předseda prostřednictvím sekretariátu Sdružení.
 4. Členové Sdružení delegují na valnou hromadu po jednom oprávněném zástupci. Všichni členové Sdružení jsou rovnoprávnými členy. Závěry k otázkám, které vyžadují vyjádřit společnou vůli valné hromady, se přijímají usnesením.
 5. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti minimálně 50% členů. Usnesení valné hromady jsou přijímána většinou hlasů přítomných členů Sdružení.

Článek 5 – Výbor

 1. Výbor je pětičlenný.
 2. Členové výboru jsou voleni na dobu čtyř let z členů Sdružení. Opětovné zvolení je možné. Členství ve výboru jsou funkce čestné i dobrovolné.
 3. Předseda výboru je volen z řad členů výboru.
 4. Výbor:
  • navrhuje změny stanov,
  • navrhuje rozpočet a výši ročních plateb,
  • navrhuje valné hromadě přijetí nových členů a vyloučení členů závažně porušujících členské povinnosti,
  • volí ze svých řad předsedu.
 5. Výbor zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka.
 6. Svolání výboru zajišťuje předseda.
 7. Výbor je usnášení schopný za přítomnosti minimálně jedné poloviny členů. Usnesení výboru jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů výboru, v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího.
 8. K vnější reprezentaci Sdružení může výbor na dobu svého mandátu jmenovat prezidenta Sdružení.
 9. Nemůže-li člen výboru dlouhodobě vykonávat svoji funkci nebo ukončí svoji působnost ve firmě, která ho nominovala, může výbor kooptovat nového člena z členské firmy, která původního člena do výboru nominovala.

Článek 6 – Revizní komise

 1. Revizní komise se skládá z předsedy a dalších dvou členů volených valnou hromadou na období čtyř let. Opětovné zvolení je možné. Členství v revizní komisi je funkcí čestnou a dobrovolnou.
 2. Předsedou ani členem revizní komise nemůže být člen výboru Sdružení ani pracovník sekretariátu Sdružení.
 3. Revizní komise:
  • vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a návrhu účetní uzávěrky,
  • vyjadřuje se k dalším materiálům předkládaným valné hromadě,
  • dohlíží na finanční hospodaření Sdružení.
 4. Revizní komise odpovídá za výkon své funkce výboru Sdružení. Nestanoví-li výbor Sdružení jinak, předkládá mu svoji zprávu vždy po uplynutí kalendářního roku, a to nejpozději do 31. března následujícího roku.
 5. Nemůže-li člen revizní komise dlouhodobě vykonávat svoji funkci nebo ukončí svoji působnost ve firmě, která ho nominovala, může revizní komise kooptovat nového člena z členské firmy, která původního člena do revizní komise nominovala.

Článek 7 – Sekretariát

 1. Sekretariát zajišťuje odbornou, hospodářskou a běžnou správní agendu Sdružení, připravuje podklady pro jednání výboru a valné hromady, zabezpečuje průběžnou vzájemnou informovanost členů Sdružení.
 2. Počet členů sekretariátu navrhuje výbor a schvaluje valná hromada. V čele sekretariátu je vedoucí, který odpovídá za jeho činnost. Vedoucí sekretariátu je do funkce ustaven výborem, který rovněž stanovuje jeho plat. Osobní hmotná zainteresovanost pracovníka sekretariátu bude zaměřena na plnění úkolů a dodržování rozpočtu sekretariátu.

Článek 8 – Hospodářská ustanovení

 1. Sdružení hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou. Hospodaření se řídí platnými předpisy.
 2. Za hospodaření sdružení odpovídá vedoucí sekretariátu. Činnosti a služby prováděné, případně zprostředkované sekretariátem pouze pro některé smluvní strany (na objednávku) budou hrazeny samostatně na základě dvoustraně uzavřených smluv.
 3. Překročení schváleného rozpočtu sekretariátu bude vyrovnáno dle usnesení výboru Sdružení, při nedočerpání schváleného rozpočtu rozhodne o použití zůstatku valná hromada.

Článek 9 – Financování činnosti

 1. Na financování činnosti Sdružení se podílejí členské firmy a organizace pravidelnými ročními platbami, jejichž výši navrhuje výbor a schvaluje valná hromada.
 2. Schválené roční platby  budou vyfakturovány nejpozději do 30. června každého roku.

Článek 10 – Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení vzniká registrací u příslušného úřadu.
 2. Každý člen Sdružení obdrží jedno vyhotovení stanov.
 3. Při zániku Sdružení bude provedena likvidace určením likvidátora anebo bude majetek převeden na nástupnickou organizaci. Dále budou vyrozuměni všichni členové.